กล้องระดับ สำหรับวัดระยะทางราบ หาระยะทางดิ่ง

กล้องที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานมากมาย เซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ หน่วยประมวลผลที่เร็วรัวภาพได้เป็น10ภาพต่อเนื่อง บอดี้ของกล้องส่วนมากไม่ใช่พลาสติกทำให้ทนสภาพอากาศเย็นจัดได้ ที่สำคัญคือมีเลนส์ให้เลือกเปลี่ยนตามสถานการณ์ ประโยชน์ที่กล้องระดับอัตโนมัติ ช่วยในการทำงานด้านก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน ซึ่งกล้องระดับช่วยงานได้มากมาย อาทิ การคำนวณดินที่ต้องขุด ดินที่ต้องถม เป็นต้น

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ มุมดิ่ง และสามารถใช้ในการรังวัดระยะทางราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการวางแนว หาค่าระดับต่างๆในการก่อสร้างได้อีกด้วย การใช้งานกล้องวัดมระดับจึงมีมากกว่ากล้องระดับ โดยมีจานองศาที่รังวัดได้ทั้งมุมราบและมุมดิ่ง เมื่อติดตั้งเข็มทิศประกอบสามารถรังวัดค่ามุมทิศ และมุมภาคทิศได้กล้องวัดระดับมีหลายชนิด หลายรุ่น มีความละเอียดหลายระดับ มีราคาสูง ผู้สารวจที่นากล้องชนิดนี้ไป ใช้งานจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ใช้ให้เหมาะกับประเภทของงานว่างานนั้นๆ ต้องการความละเอียดมากน้อยเพียงใด

กล้องระดับเป็นกล้องที่ใช้ในการสำรวจหาค่าต่างระดับระหว่างจุดสองจุดในตำแหน่งที่ต้องการ หากตำแหน่งของจุดสองจุดนั้นตั้งอยู่ห่างกันมากเกินไป หรือมีค่าต่างระกับที่ต่างกันมากเกอนไป หรือมีสิ่งกีดขวาง จะทำให้กล้องระดับไม่สามารถเห็นจุดทั้งสองได้ รวมไปถึงการใช้กล้องระดับในการหาจุดที่ต้องการสองจุดนั้นจะต้องอยู่ในระยะ 140 เมตรอีกด้วย