เบอร์มงคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เบอร์ดีความหมายดี

เบอร์มงคลดีที่จะทำให้ชีวตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เบอร์ดีความหมายดี ส่งเสริมชีวิตดีที่ได้รับการคัดสรรแล้ว ในเบอร์ประกอบด้วยเลขคู่ดี เลขฐานดี มารวมเป็นเบอร์มือถือ ที่ปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนในรูปแบบตัวเลขที่ดี รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ความชื่นชอบ ที่แต่ละบุคคลเลือก

การเลือกเบอร์​มงคลควรเลือกให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลจึงจะเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ องค์ประกอบในการเลือกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงเพศ วัย อาชีพ สถานภาพการสมรส ที่แต่ละคนแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน ดังนั้นเบอร์มงคลแต่ละเบอร์จึงเหมาะกับบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

เบอร์มงคลทุกเบอร์จึงมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ จะพบว่าเบอร์มงคลมีจำนวนเปอร์เซนต์ที่คัดเลือกได้ค่อนข้างน้อย มีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ของเบอร์ทั้งหมดที่ออกมาสู่ตลาด และถ้าคัดเบอร์มงคลที่เป็นเบอร์สวยด้วยก็จะยิ่งมีเปอร์เซนต์ที่น้อยลงไปอีกมาก ดังนั้นเบอร์มงคลที่ยิ่งสวยก็ยิ่งมีราคาสูงและหายาก